Wettelijke bepalingen - Camping Les Vallons de l'Océan
<i class="fas fa-calendar-alt"></i> Réservation

Wettelijke bepalingen & SAPD

Wettelijke bepalingen

De verschillende elementen van de website (vorm, lay-out, achtergrond, structuur) zijn beschermd door het modellenrecht, het auteursrecht, het merkenrecht en het beeldrecht en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst zonder de uitdrukkelijke toestemming van Camping Les Vallons de l'Océan.

1. WETTELIJKE BEPALINGEN

De verschillende elementen van de website (vorm, lay-out, achtergrond, structuur) zijn beschermd door het modellenrecht, het auteursrecht, het merkenrecht en het beeldrecht en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of nagebootst zonder de uitdrukkelijke toestemming van Camping Les Vallons de l'Océan. Elke persoon die de wettelijke bepalingen niet respecteert, maakt zich schuldig aan het delict van valsemunterij en is onderworpen aan de strafrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

2. COPYRIGHT

Deze site vormt een werk in de zin van artikel L. 111.1 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom. De foto's, teksten, logo's, pictogrammen en alle werken die in de site zijn geïntegreerd, zijn eigendom van Camping Les Vallons de l'Océan of van derden die Camping Les Vallons de l'Océan toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Reproducties, transmissies, wijzigingen, hergebruik, op papier of computermedia, van de genoemde site en de daarin gereproduceerde werken zijn alleen toegestaan voor persoonlijk en privégebruik in overeenstemming met de bepalingen van artikel L 122-5 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Deze reproducties moeten dus duidelijk de bron en de auteur van de site en/of deze multimediale werken vermelden. Deze reproducties mogen in geen geval afbreuk doen aan de rechten van derden. Reproducties, transmissies, wijzigingen, hergebruik voor reclame-, commerciële of informatiedoeleinden, van het geheel of een deel van de site, zijn volledig verboden.

3. DATABASERECHTEN

De databanken worden beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrecht. Het plaatsen van links naar de site https://www.camping-lesvallonsdelocean.com maakt het mogelijk een hyperlink naar de site https://www.camping-lesvallonsdelocean.com te plaatsen voor alle internetsites, met uitzondering van sites die informatie verspreiden die controversieel, pornografisch of xenofoob van aard is of die in grotere mate de gevoeligheid van de meerderheid van de mensen kunnen schaden. De pagina's van de site https://www.camping-lesvallonsdelocean.com mogen in geen geval worden geïntegreerd in de pagina's van een andere site (Frame). Tenzij per geval een specifieke toestemming wordt verleend. Camping Les Vallons de l'Ocean behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een link te vragen als zij van mening is dat de doellocatie niet voldoet aan de aldus gedefinieerde regels.

4. INFORMATIETECHNOLOGIE EN -VRIJHEDEN

Wij gebruiken het SSL / HTTPS-protocol op onze hele site. Hierdoor wordt de communicatie van onze gebruikers met de servers gecodeerd, zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden wordt vastgelegd/gehackt. In het geval van een data-inbreuk zullen de systeembeheerders onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de integriteit van het systeem te garanderen, contact opnemen met de betrokken gebruikers en proberen de wachtwoorden te resetten indien nodig.

6. UW RGPD RECHTEN

Uw privacy is uiterst belangrijk voor ons. In de toekomst willen we met RGPD de RGPD-standaard ondersteunen. Thomsea stelt inwoners van de Europese Unie in staat gebruik te maken van haar dienst. Camping Les Vallons de l'Océan is dan ook van plan zich te houden aan de algemene Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

7. WEBSITES VAN DERDEN

Camping Les Vallons de l'Océan kan op deze site links naar websites van derden publiceren. Camping Les Vallons de l'Océan controleert de vertrouwelijkheid van deze websites niet en respecteert de veiligheid ervan niet. U ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid voor het gedrag van deze websites van derden. Alle social media sharing links, weergegeven als tekstlinks of social media iconen, verbinden u niet met een van de geassocieerde derden, tenzij u expliciet op deze links klikt. Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid, evenals elk ander beleid dat van kracht is, naast eventuele wijzigingen, geen afdwingbare rechten door derden creëert en geen openbaarmaking van persoonlijke informatie over de leden van de dienst of de site vereist. Camping Les Vallons de l'Océan is niet verantwoordelijk voor informatie die wordt verzameld of gebruikt door een externe adverteerder of website. Raadpleeg het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van elke site die u bezoekt via links van derden.

8. PUBLICATIE VAN UW GEGEVENS VOOR WETTELIJKE DOELEINDEN

In sommige gevallen kan het nodig of wenselijk zijn dat Camping Les Vallons de l'Océan, voor juridische doeleinden, uw gegevens bekend maakt naar aanleiding van een verzoek van een overheidsinstantie of een particulier. U stemt ermee in dat wij uw informatie aan een derde partij mogen doorgeven als wij te goeder trouw van mening zijn dat het wenselijk is om dit te doen ten behoeve van een civiele procedure, een strafrechtelijk onderzoek of een andere juridische aangelegenheid. In het geval dat wij een dagvaarding ontvangen die invloed heeft op uw privacy, kunnen wij ervoor kiezen om u in de gelegenheid te stellen een motie in te dienen om de dagvaarding te herroepen, of wij kunnen zelf proberen de dagvaarding te herroepen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen. We kunnen u ook proactief op de hoogte brengen en uw informatie aan derden doorgeven wanneer we denken dat het verstandig is om dit te doen om juridische redenen, zoals onze overtuiging dat u zich schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze activiteiten. U stelt ons vrij van alle schade die kan voortvloeien uit of verband houden met de openbaarmaking van uw informatie op verzoek van wetshandhavingsinstanties of particuliere procespartijen. Elke overdracht van persoonsgegevens voor legale doeleinden zal enkel gebeuren in overeenstemming met de wetten van het land waar u verblijft.

9. WIJZIGINGEN

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dit Privacybeleid wijzigen, zullen we deze pagina dienovereenkomstig aanpassen en u vragen de wijzigingen te accepteren, zodat u gebruik kunt blijven maken van onze diensten.

Contacteer ons

CONTACT

    van integratie te plaatsen onderaan de